Stadgar – för den ideella föreningen Järvsjöby IF med hemort i Vilhelmina kommun.JIF logga för FB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §  Ändamål

Föreningen skall bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med “Idrottsrörelsens

verksamhetsidé” samt i enlighet med de måldokument som föreningen själv fastställer.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en drogfri idrott.

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

 

 

3 § Tillhörighet

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF)

 

Svenska Skidförbundet

 

och  är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

 

Föreningen tillhör dessutom det distriktsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort

är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt

där föreningens hemort är belägen.

 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut

fattade av överordnat idrottsorgan.

 

På begäran av RS eller vederbörande SF-,  SDF-,  DF-styrelse är föreningen skyldig att

ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen

 

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelse-

ledamöter gemensamt eller en eller flera särskilt utsedda personer.

 

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 januari t o m den

31 december.

 

7 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dess stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda

i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras

av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpningen av dessa

stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna skall i

stället avgöras i enlighet med vad som anges i 28 §.

 

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.

 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas

till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall

arkiveras t ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt

revisionsberättelse jämte balans-  och resultaträkningar skall omedelbart tillställas

vederbörande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Medlemskapet kan endera vara enskilt eller s k familjemedlemskap.  Vid ansökan om familje-

medlemskap skall i ansökan anges namnen på de familjemedlemmar som avses ingå i medlemskapet.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbete

föreningens ändamål och intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att

överklaga beslutet. Beslutet skall redovisas inom tre dagar från dagen för beslutet och

skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna

i RF:s stadgar.

 

 

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och

anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får

anses ha begärt sit utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att

personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 § Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att

betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetet föreningens verksamhet eller ändamål,

eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning

får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckligt skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen

varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst

14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över omständigheter som föranlett att medlemskapet

ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta

för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen

tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den

berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

–       har rät att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar,

–       har rätt till information om föreningens angelägenheter,

–       skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i

3§ nämnda organisationers stadgar bestämmelser och beslut,

–       har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

–       skall betala medlemsavgift, samt övriga avgifter som beslutas av föreningen senast den

tid som föreningen beslutar.

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är

vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Medlem får inte delta i tävlingar eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om

denne så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför

Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om annan

ordning.

Är arrangören inte ansluten till SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren

vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt

tävlingen eller uppvisningen.

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

 

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på

tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas

medlemmarna, eller på annat sätt kungöras i ortspress eller annat allmänt organ.

 

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med

annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar

skall detta  anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med

budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas

tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var

dessa handlingar finns tillgängliga.

 

 

 

 

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 10 år

har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 

18 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering) .

Med undantag för de i 8§ första stycket och 9§ nämnda fall avgörs vid omröstning alla

frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antigen vara absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit

högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till

antalet angivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av

antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall

dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av

ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

 

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 

 

21 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.      Fastställande av röstlängd för mötet

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.      Val av protokolljusterare och rösträknare

4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.      Fastställande av dagordning

6.      a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

verksamhetsåret.

7.      Revisorernas berättelse

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.      Fastställande av medlemsavgifter

10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-

räkenskapsåret

11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12.     Val av

a)      Ordförande

b)      Övriga styrelseledamöter

c)      Styrelsesuppleanter

d)      Revisorer

e)      Valberedning

f)      Ombud till föreningar och organisationer

13.     Övriga frågor

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte

fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel

av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas

skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant

möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till

föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före

mötet eller på annat sätt kungöras på samma sätt som kallelse till årsmöte.

Handlingar som ska behandlas på extra årsmöte skall finnas tillgängliga inom samma tid på

i kallelsen angiven plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställan

vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs

i 17§ 0ch 18§.

 

23 § Valberedning

Valberedningen ska bestå av ordföranden och ytterligare det antal ledamöter som årsmötet

eller det extra årsmötet fastställer. Jämn fördelning mellan kön och ålder ska eftersträvas.

 

Valberedningen skall förebereda de val som ska ske på kommande årsmöte eller extra årsmöte.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Senast en vecka före årsmötet skall valvberedningens förslag finns tillgängligt, för de

röstberättigade medlemmarna, hos valberedningens ordförande.

 

 

 

 

REVISORER

 

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- styrelse-

protokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhand senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets-

och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före

årsmötet.

 

 

 

STYRELSEN

 

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordföranden, kassör och sekreterare samt om årsmötet så beslutar av

ytterligare två ledamöter.

Representation och jämn fördelning av både män, kvinnor och ålder ska eftersträvas.

Mandattiden för ledamöterna är två år och väljs växelvis på sådant sätt att ordföranden

avgår det ena året och kassören det andra året

Årsmöte eller extra årsmöte beslutar om de två ytterligare ledamöterna  ska utses för den

kommande mandatperioden

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.

Antalet suppleanter beslutas av årsmötet eller extra årsmöte. Suppleanternas mandattid är

ett år.

 

Styrelsen har rätt att utse arbetsgrupper eller särskilt ansvariga personer för del eller

delar av verksamheten. Styrelsen har också rätt att till styrenen adjungera sådana personer,

vilka också efter beslut i styrelsen, kan få yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

 

 

 

26 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för

föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för

föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger  styrelsen särskilt att:

–       tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

–       verkställa av årsmötet fattade beslut,

–       planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

–       ansvara för och förvalta föreningens medel,

–       tillställa revisorerna räkenskaperna m.m. enligt 24 §, och

–       förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens

förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen

bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbets-

uppgifter i övrigt.

 

 

 

 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter

begär det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet

ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga

ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning

får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom telefonsammanträde.

Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut protokollföras vid närmast därefter

följande sammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och

sekreteraren. Om så önskas kan ledamot till protokollet få anteckna avvikande mening

mot beslut.

 

TVIST

 

28 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist

skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar,

avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna

för skiljeförfarande. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnader för

den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell

sekreterare, delas lika mellan parterna.