cropped-2560_sidhuvud4.jpgJärvsjöby idag
Idag bor ett hundratal personer i byn. De flesta som arbetar pendlar de dryga 3 milen till Vilhelmina. Men i byn finns också ett livaktigt företagande.. Åkeri, plåtslageri mm, bidrar till att hålla byn levande. Ett mjölk- och köttproducerande lantbruk finns också, som gör att landskapet lever och att åkrar och ängar hålls öppna.
I byn finns flera aktiva föreningar och Järvsjögården är den naturliga samlingsplatsen för bybornas olika aktiviteter.
Efter många ideella arbetstimmar från byborna och med stöd från Vilhelmina kommun står nu också Järvsjögården klar för att kunna hyras ut till olika aktiviteter som t.ex. fester, läger, kurser och konferensen.

Järvsjöby på Stöttingfjällets sydsida !
Järvsjöby ligger på Stöttingsfjällets sydsida i Södra Lappland.. Stöttingfjället som inte är något fjäll i traditionell mening utan ett fjäll som är som ett skogshav.
Stöttingfjället består av flera bergkullar med stora myrmarker däremellan. Högsta punkten når 717 meter över havet. Detta granens och myrarnas land sträcker sig från Balberget i Bjurholm i sydost till Inlandsbanan i nordväst. Längs lidarnas sluttningar klättrar den glesa bebyggelsen. Byarna speglar det liv människorna levt i södra Lappland från nybyggartid och framåt. 1800-talets stugor står sida vid sida med skolhus från sekelskiftet och efterkrigstidens butiker.

Sommaren är väldigt, väldigt intensiv. Vintern är mäktig, med vida vita vidder. Oavsett årstid har Stöttingfjället en alldeles egen genuin karaktär. Välkommen att fånga den; per bil, buss tillfots, på skidor – eller kanske med skoter ?

Järvsjö – eller Järvsjöby ?
På kartor står Järvsjö, men på tiden före postnumrens tid och byn hade egen poststation hette byn Järvsjöby.
Detta för att inte förväxlas med byn Järvsö i Hälsingland. Byborna kallar sin by för Järvsjöby. Byn är en av de större byarna i Stöttingsfjälls – området och ligger på runt 500 meter över havet. Gårdarna i byn förbinds av ett slingrande vägnät med byggnader som speglar olika epoker i byns historia. Där finns bostadshus från senare delen av 1800-talet, hus i villastil och byskola med lärarbostad från 1920-talet, liksom bönhus från samma tid. Den numera nedlagda Konsumbutiken byggdes 1939, några år före det andra affärshuset, “Lindgrens diversehandel”, som drevs fram till 1996.- Under andra världskriget uppfördes Folkets hus. Men byns historia är längre än så – 1782 insynades det första nybygget av en same som ville bli bofast. Vid 1800-talets mitt tog utvecklingen fart och omkring 1870 fanns sjutton hemmansdelar i byn. Vid den tiden var utdikningen av Stor-Djursjön i gång. Vattennivån sänktes så att stränderna gav slåttermark. Vid sekelskiftet var sjön i stort sett torrlagd och hela 200 hektar togs upp som samfällighet vid laga skifte. Sjön gav rikliga skördar och bidrog till stor djurbesättning. Järvsjö kom att betraktas som en välbeställd by. I början av 1960-talet återställdes Stor -Djursjön. Öster om sjön ligger Blomstermyran, som tidigare nyttjades för slåtter. I augusti färgas myren gul av blommande myrbräcka. Flottningen i Järvsjöån, inom Ångermanälvens flottledsystem, pågick fram till 1967. Vantsjöbäcken och Åsvattenbäcken flottades till 1952 respektive 1955.

Vill Du veta mer om Stöttingfjället och dess byar kan Du beställa skriften Stöttingfjället som ingår i serien Sevärt i Västerbotten och ges ut av Västerbottens läns hembygdsförening